Gunasekaran, V., Ekawati, N. P. and Sumadi, I. W. J. (2019) “Karakteristik klinikopatologi karsinoma kolorektal di RSUP Sanglah, Bali, Indonesia tahun 2013-2017”, Intisari Sains Medis, 10(3). doi: 10.15562/ism.v10i3.458.