Santhi, I. G. A. K., Christian, I. N. W. S. and Widiana, I. G. R. (2019) “ Denpasar”., Intisari Sains Medis, 10(2). doi: 10.15562/ism.v10i2.427.