Laksmi, M. H., Puspawati, N. M. D., Stephanie, A. and Hariwangsa, P. G. (2022) “Personal hygiene genitalia wanita”, Intisari Sains Medis, 13(3), pp. 542–546. doi: 10.15562/ism.v13i3.1461.