Laksmi, M. H., Puspawati, N. M. D., Stephanie, A., & Hariwangsa, P. G. (2022). Personal hygiene genitalia wanita. Intisari Sains Medis, 13(3), 542–546. https://doi.org/10.15562/ism.v13i3.1461