[1]
Laksmi, M.H., Puspawati, N.M.D., Stephanie, A. and Hariwangsa, P.G. 2022. Personal hygiene genitalia wanita. Intisari Sains Medis. 13, 3 (Sep. 2022), 542–546. DOI:https://doi.org/10.15562/ism.v13i3.1461.